NIEUWS
December 2015 Herinrichting dorpskern Tzummarum i.o.v. Gemeente Franekeradeel

Werkzaamheden gestart, eerste bijeenkomst met werkgroep met dorpsbewoners en bedrijven levert genoeg stof voor een plan. Het dorp mist glans, maar de oude dorpsfoto's brengen de kwaliteiten onmiskenbaar aan het licht. Het eerste schetsontwerp toont aan dat herinrichting in het kader van het Gebiedsontwikkelingproject als 'Maatschappelijke Plus' een kwaliteitsimpuls kan opleveren.
Vereenvoudigen van de inrichting door een mooie belijning en een duidelijk basis-profiel, nieuwe betekenis voor belangrijke plekken in het dorp , meer verblijfskwaliteit en minder nadruk op het snelverkeer en herintroductie van bomen in het straatbeeld, zal leiden tot een opwaardering.
Na Wijnaldum, Firdgum en Achlum de 4e dorpskern op rij in de regio!

Oktober 2015

Inzending prijsvraag Stationsomgeving Augsburg DE. Ontwerp van twee stationspleinen aan weerszijden van het spoor en de aansluiting op de binnenstad c.q. woonwijken.

Juni 2015
Schetsontwerp herinrichting dorpskern Firdgum gereed. In het kader van het project 'Terpen- en wierdenland: Een verhaal in ontwikkeling' maakte DRIVE! 3D een ontwerp. Doel is om het Yeb Hettinga Museum en het onlangs geopende Zodenhuis en het overig gebied van de dorpskern meer met elkaar te verbinden. De nieuwe inrichting markeert deze bijzondere plek in het landschap.
De doorgaande weg wordt binnen het dorp getransformeerd tot 'shared space'-gebied.
Juni 2015
Schetsontwerp herinrichting dorpskern Achlum i.o.v gemeente Franekeradeel gereed.
Samen met bewoners is de afgelopen maanden gewerkt aan een schetsontwerp waarmee het vernieuwde dorpshart het karakter krijgt van een shared-space omgeving in gebakken klinkers uitgevoerd. Zo veel mogelijk 'gedeeld' verblijfsgebied voor alle weggebruikers, waarbij de voetganger en fietser meer ruimte krijgen. De rijloper voor het doorgaand autoverkeer wordt belijnd middels een molgoot of door banden.
Juni 2015
Onderzoek 'Werken in randlandschappen - Kwaliteit op prijs gesteld' is ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie met een eerste Pilot in Sneek.  De komende tijd staat in het teken van doorvertalen naar een uitvoeringsplan samen met gemeente, provincie, de bedrijvenvereniging en bureau N0.0rdpeil. Met kleine stappen wordt een ontwikkeling op gang gebracht waarmee de ondernemers zelf het bedrijventerrein meerwaarde gaan geven.
De inzet van het onderzoek is waarde-groei. Met een specifiek verdienmodel voor bedrijventerrein 't Ges kunnen ondernemers zelf waarde toevoegen, zowel economisch als maatschappe-
lijk.Voor bedrijventerrein Houkesloot is een specifieke waarde-maker gevonden die als katalysator fungeert voor een fase-gewijze organische ontwikkeling.
Mei 2015
Herinrichting dorpskern Wijnaldum van start.
Mei 2015
Masterplan Kollumeroord gereed.
Breed gedragen visie i.o.v. Provincie Groningen, Staatsbosbeheer,Gemeente Kollumerland c.a. en i.s.m. ondernemers.
Zuidelijke Poort van Lauwersmeergebied gericht op Actieve beleving van Natuur en Cultuur. Reeks van attracties, geschakeld langs het Dokkumer Grootdiep.
Bestaand, en aangevuld met o.a.een uitichttoren en een beeldenpark als grote attracties.
In het kader van het project 'Rondje Lauwersmeer' is het masterplan als kansrijk aangeduid. Onderdelen van het
masterplan maken deel uit van een Waddenfondsaanvraag.
Januari 2105
Jaco Kalfsbeek neemt zitting als Lid Stedenbouw in de Centrale Commissie van Hus en Hiem.
December 2014
Schetsontwerp herinrichting Stationsgebied Leeuwarden gereed.
Integraal ontwerp voor nieuwe maaiveldinrichting met inpassing van: doorgaand verkeer parkeer-lus
(model 'Doorgaand'); ondergrondse fietsenstalling, kunstwerk CH2018 en een geheel vernieuwd busstation.
In januari besluit de gemeente DRIVE! 3D niet bij de verdere uitwerking tot een DO te betrekken.
September 2014
Wandelkaarten Stadsregio Leeuwarden gedrukt!
Mooi setje van 4 deelkaarten, overzichtskaart en stadskaart.
Voorzijde anno nu, op achterzijde deelkaarten wandelen langs dezelfde routes in landschap anno 1930!
Mei 2014
Fotowand kleedgebouw Lionitas in Nylan Leeuwarden gerealiseerd.
Uitwerking conform visie DRIVE! 3D.
http://www.sprezzatura.org/nieuws.html
April 2014
Het DO voor de herinrichting van de dorpskern van Wijnaldum
in opdracht van gemeente Harlingen vordert. Binnenkort wordt
gestart met de besteksfase. De dorpskern ondergaat een
metamorfose: het maaiveld krijgt een doorlopende bestrating
van gebakken klinkers. De nieuwe belijning met fraaie curves
onderstreept het bijzondere karakter van de dorpskern met
historische bebouwing en een grillige verkaveling.
Nieuwe Rijkdom Leeuwarden: kunst als waardemaker.
DRIVE! 3D heeft 4 projecten ingediend welke ook zijn
geselecteerd: Stationsgebied, Prinsentuin-Kenniscampus,
Grote Kerkstraat en Blokhuispoort.
Thema's zijn respectievelijk: gastvrije ontvangstruimte, groene
verbinding, spirituele route en culturele Hub.
Het project wil Cultuur inzetten bij de vitalisering van stads-
centra. Kunst in brede zin kan een extra dimensie, een extra
betekenis geven aan de belevingswaarde van de binnenstad.
Augustus 2013 lancering van de brochure "STROOMLIJN
Kunst-en natuurcentrum Lauwersmeer".
Jaco Kalfsbeek DRIVE! 3D is initiatiefnemer en samen met een
brede groep betrokkenen zijn de eerste stappen gezet naar de
realisatie van een permanente huisvesting voor de beelden van
de Friese kunstenaar Hein Mader.
Het doel is versterking van de bestemming Kollumeroord met
een beeldenpark te midden van de overweldigende natuur van het Lauwersmeergebied.
Het initiatief voor de locatie Kollumeroord komt voort uit de visie voor de parelsnoeren (DRIVE! 3D 2012).
Komend jaar worden de plannen voor het beeldenpark verder uitgewerkt.
De Subjectieve Atlas Fryslân is op 1 september 2013 tijdens de Uitmarkt in Leeuwarden gepresenteerd aan het publiek. Door een groep Friese ontwerpers en kunstenaars is op een persoonlijke wijze Friesland in beeld gebracht onder aanvoering van grafisch ontwerper Annelys de Vet. Niet zozeer de objectieve, feitelijke weergave, maar juist de individuele en persoonlijk gekleurde kijk onthult veel over de culturele identiteit van het huidge Friesland. Jaco Kalfsbeek leverde een bijdrage, ondermeer over beleving van de ruimte aan deze bijzondere en intrigrerende uitgave.

Keunstwurk

Annelys de Vet

Juli 2013 is de verkenning "Ruimte voor verandering'"- Thema’s, stakeholders en programma ruimtelijke Kwaliteit ARK Fryslân 2013-2015' verschenen.

Jaco Kalfsbeek was medeopsteller van deze verkenning waarmee het programma voor ARK de komende jaren vorm zal krijgen.
Overkoepelend thema voor de invulling van het programma is 'transitie'. Hoe in Friesland ruimte geboden wordt aan verandering, en anderzijds wat deze verandering met de ruimte doet, zal door ARK Fryslân worden onderzocht aan de hand van de thema's: cultuur - energie - infrastructuur - landschap.

Jaco Kalfsbeek is inmiddels toegetreden tot het bestuur van de stichting ARK Fryslân.

Subsidie onderzoek "Werken in randlandschappen-Kwaliteit op prijs gesteld" is definitief verleend. Het onderzoek (ontwerp en planeconomie) wacht nog op een invulling, dit als gevolg van de gewijzigde economische situatie rond gemeentelijke bedrijventerreinen .Centraal staat de vraag hoe aan bestaande verouder(en)de bedrijventerreinen (in Friesland of elders) nieuwe waarde kan worden toegevoegd, zodanig dat het vanzelfsprekende proces van verplaatsing naar nieuwe terreinen kan worden doorbroken. Het doel is te onderzoeken hoe deze bedrijventerreinen (weer) meer economische en maatschappelijke waarde kunnen verkrijgen, zodat zittende bedrijven niet kiezen voor verplaatsing, maar opnieuw investeren in het gebied en bovendien nieuwe gebruikers worden aangetrokken.

December 2012
Ontwikkelkader Stationsgebied Leeuwarden i.o.v. Gemeente Leeuwarden afgerond.
December 2012 Opdracht van de Friese ANNO-gemeenten/ Provincie Friesland om de verbindende 'parel-snoeren' tussen de Friese Meren en het Lauwersmeergebied in beeld te brengen is afgerond. Een reeks van Friese parels langs de snoeren van/naar het Lauwersmeer is beschreven. Om de touristisch-recreatieve kracht van het Lauwersmeer-
gebied te onderstrepen zijn vier 'parels' als voorbeeld beeldend uitgewerkt. De eigen identiteit van de gekozen lokaties is uitgangspunt voor de ontwerpvoorstellen, zodanig dat er een samenhangende en herkenbare reeks van plekken rondom het Lauwersmeer ontstaat.
September 2012 Opdracht van Stadsregio Leeuwarden voor het maken van een touristisch-recreatieve kaart. Het wandelnetwerk binnen de 5 gemeenten van de Stadsregio wordt uitgerold. De opgave is een aantrekkelijke en uitnodigende kaart waarmee de wandelaar als het ware wordt meegenomen in de ontstaangeschiedenis van het landschap en de menselijke occupatie 'leesbaar' wordt.
Startsubsidie 'Werken in randlandschappen - Kwaliteit op prijs gesteld' toegekend door het Stimuleringsfonds voor Architectuur (mei 2012).
Inmiddels heeft DRIVE! 3D een definitief projectvoorstel ingediend (aug. 2012) dat is gehonoreerd. Het doel is een stedenbouwkundige kruisbestuiving tussen ruimtelijk ontwerponderzoek en een parallel onderzoek naar verbanden tussen ruimtelijke kwaliteit en grondwaarde.
Omdat bedrijventerreinen veelal liggen in de buitenranden zijn ze van grote invloed op de beleving vanuit het land-
schap. Vreemd genoeg wordt de ligging in het randen-
landschap niet of nauwelijks uitgebuit en vertaalt het zich ook niet in een hogere grondprijs. Hoe kan het beeld van een verouderend bedrijventerrein zodanig kantelen, dat bedrijven en marktpartijen hier weer willen investeren?

DRIVE! 3D heeft voor dit onderzoek een projectteam geformeerd met de navolgende partners:
PAS bv Planeconomie en Gebiedsontwikkeling
Alex Visser AVBV Procesregie & advies
Onix Architecten
De Provincie Friesland participeert als klankbord. Drie gemeenten hebben hun medewerking toegezegd: Heerenveen, Sudwest Fryslan en Weststellingwerf.


Inzending prijsvraag voor een 'Groene gevel' in opdracht van Cultiwall en Materia Inspiration Centre Amsterdam afgerond augustus 2012
In antwoord op de vraag naar een groen landmark voor een openbare plek in Amsterdam bedachten wij een natuurlijke follie rondom het Monument op de Dam.
Masterplan 'Inloopparcours' Atletiekvereniging Lionitas in Leeuwarden gereed, mei 2012.
Ontwikkelkader Stationsgebied Leeuwarden in concept gereed, april 2012
in opdracht van Gemeente Leeuwarden
Rapportage Pilot 'Bedrijventerreinen in het landschap' in concept gereed, april 2012
in opdracht van Provincie Fryslan
Next Stop Lelylaan, ontwerponderzoek door Mark Eker en Jaco Kalfsbeek naar tijdelijk gebruik in de tussenfase van de stationsomgeving Lelylaan afgerond, in opdracht van Atelier Rijksbouwmeester.
Publicatie gereed, 23 november 2010, een krant i.s.m. sociologe Anne Hemker van Stadstij en Kamiel Klaasse van NL Architects.

Oplage 5.000!

Eelan, een visie voor het Stroomgebied van de Dokkumer Ee gestart met conferentie in Burdaard op 30 september. www.Eelan.info

Bureauselectie Voorronde Masterplan en beeldkwaliteitplan gemeente Landen BE, in opdracht van de Vlaamse Bouwmeester

Verkavelingsstudie woningbouw Twijzelerheide in concept gereed, in opdracht van SWA

Ontwerppilot ruimtelijke kwaliteit bedrijventerreinen gestart, april 2010, in opdracht van Provincie Fryslan.

Visie Dokkumer Ee, Gemeente Leeuwarden gereed.
Schetsontwerp Kenniscampus Leeuwarden, een evenemententerrein, in opdracht van Kenniscampus BV gereed, maart 2010.
Expositie HKU "WE THINK, WE DRAW, WE BUILD"

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de afstudeer-
richting Urban Design zijn 40 oud-studenten en (oud)docenten van deze afdeling uitgenodigd om hun visie te geven op de openbare ruimte in het Nederland van het jaar 2035. Ieder van deze ontwerpers, geselecteerd door Floor van Dusseldorp, oprichter van de afstudeerrichting, en Rob van Dam, de huidige hoofddocent, heeft enige tijd geleden een bouwpakket van een kubus van 30 x 30 x 30 centimeter ontvangen, met behulp waarvan een persoonlijke toekomst-
visie gestalte is gegeven. In de jubileumtentoonstelling We think. We draw. We build. komen deze vergezichten op een bijzondere manier samen.

opening: vrijdag 22 januari om 17:00 uur Academiegalerie
tentoonstelling: 23 januari t/m 13 februari
woensdag t/m zaterdag van 13:00 tot 18:00 uur

www.urbandesign25jaar.nl


Kubus Jaco Kalfsbeek Titel : 2035:ADAPTIEVE RUIMTE

"De omloopsnelheid van de ontworpen omgeving gaat verder omhoog, Veranderingen in programma en nieuwe technieken vragen om een ontwerp waarin de inrichting van de openbare ruimte tussentijds kan worden aangepast. Energiewinning, waterberging, groentechniek, informatieoverdracht, ondergrondse opslag, kabelkanalen en kleinschalige parkeeroplossingen maken onderdeel uit van het ontwerpproces. De openbare ruimte wordt meer en meer een gebouw waarin ondergrond, vloer, wanden en inrichting als ontwerpvraag samenkomen."


Analyse stationsomgeving Hollands Spoor Den Haag, Ontwerppilot Aandachtswijken in opdracht van Atelier Rijksbouwmeester gereed, december 2009


16 I 09 I 09 Plan DRIVE! 3d gekozen in meervoudige opdracht voor Bedrijventerrein Sanjesfjild i.o.v. gemeente Tytsjerksteradiel

DRIVE! 3d opent hiermee een nieuw werkveld: de opgave van dorpsuitbreidingen. Met aandacht voor bestaande kwaliteiten is er meerwaarde haalbaar met nieuwbouw-
plannen voor woningbouw, voorzieningen en werklocaties in dorpen.

Stedenbouwkundig - en beeldkwalitetplan Bedrijvenpark Usseler Es i.o.v. gemeente Enschede gereed juni 2009
Update 09 I 09 I 13